Stadgar för Tysslinge Kristna Råd   (TKR)
Målsättning:
Syftet med Tysslinge Kristna Råd skall vara att verka för den kristna kyrkans synliga enhet, fördjupa gemenskapen mellan församlingama samt befrämja arbetet för Evangeliets förkunnande. Joh.17:21-23
Verksamhet:
1. Att verka för ömsesidig fördjupad kunskap om de olika trossamfunden.
2. Att befrämja tillfällen för gemenskap; i gudstjänst och ömsesidig förbön.
3. Att stärka samverkan, samplanering och information mellan församlingarna.
4. Att verka för, att vara en gemensam kristen röst i samhällsfrågor.
5. Att öka informationen mellan de kristna församlingama och kommundelen.
Medlemskap:
1. Som medlem välkomnas kristna församlingar och organisationer. TKR beslutar om medlemskap.
2. TKR består av två ledamöter från varje församling/medlemsorganisation. För­samling/medlemsorganisation utser var för sig 1 ordinarie ledamot samt 1 suppleant. Pastor/Präst bör förslagsvis vara en av ledamöterna. Alla ledarmöter äger rösträtt.
Organisation:
1. TKR sammanträder minst 4 gånger/år.
2. TKR är beslutsmässig när hälften + 1 ledamot är närvarande.
3. TKR utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
4.

Justerade protokoll skickas till samtliga ledamöter i TKR samt församlingamas/organisationernas styrelse/kyrkoråd.

5. TKR är underställd församlingarnas/medlemsorganisations styrelser/kyrkoråd.

Garphyttan 971008

Tillbaka till TKR, vintrosa.nu